top of page

Village Priežavoti

MENU

Privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, t.sk. ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.villagepriezavoti.com, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai epastu, apmeklējuši Pārziņa uzņēmuma ciematu “Priežavoti”, lai apskatītu un iepazītos klātienē ar piedāvājumu.

Privātuma Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu to, ka datu subjekta intereses un brīvība tiek aizsargāta. Tiek nodrošināts tas, ka dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi, datu subjektam pārradzemā veidā.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

2. Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEŽAVOTI” (vienotais reģ.Nr. 40003463887, juridiskā adrese: Annas Sakses iela 18-2, Rīga, LV-1014, tālrunis: (+371) 675 43 397, e-pasta adrese: datudrosiba@priezavoti.lv, mājas lapa www.villagepriezavoti.com) (šajā Politikā – Pārzinis).

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4. Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Pārzinis apstrādā personas datus uz šo noteikumu pamata kā atbildīgais apstrādātājs, galvenokārt, lai sagatavotu personalizētus piedāvājumus potenciālajiem klientiem.

4.2. Pārzinis kā atbildīgais apstrādātājs uz līguma pamata, kas noslēgts ar datu subjektu, apstrādā personas datus, kas nepieciešami ar datu subjektu slēdzamā līguma sagatavošanai, līguma partnera identifikācijai, līguma un no līguma izrietošo papildu saistību (piem.,ārpakalpojumu nodrošināšana - interjera dizainera pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, utml.), juridisko saistību izpildes nolūkā un tiesisko jautājumu un strīdu risināšanai. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: klienta un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

4.3. Pārzinis kā atbildīgais apstrādātājs pamatotas intereses esamības gadījumā apstrādā personas datus šādā nolūkā:

 • Klientu bāzes uzturēšanai un analīzei, lai ar analīzes rezultātu palīdzību uzlabotu pakalpojumu un preču klāstu, lai klientiem spētu piedāvāt pēc iespējas labākus un personalizētākus piedāvājumus;

 • Pārziņa reklāmas un informācijas materiālu piegādi e-pastu (tiešais mārketings).

Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: klienta un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods vai firmas dati, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

4.4. Pārzinis pastāvīgi attīsta savu preču un pakalpojumu piedāvājumu. Datu subjektiem piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas un pieredzes uzlabošanas nolūkā Pārzinim ir tiesības papildus šajos noteikumos minētajiem apstrādāt arī citus personas datus. Tādu pašu iemeslu dēļ Pārzinim var rasties nepieciešamība apstrādāt datus arī citiem mērķiem, papildus šajos noteikumos noteiktajiem. Šajā punktā norādītās vajadzības rašanās gadījumā Pārzinis izvērtē attiecīgās apstrādes tiesiskumu, nodrošina datu subjekta informētību par attiecīgo apstrādi un saistītajām tiesībām saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

4.5. Pārzinis ir ieviesis:

 • Videonovērošanu ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību;

 • Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu aizstāvību.

4.6. Šajā politikā minētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram, saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju saistītus datus.

4.7. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regula 14.panta nosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

5.1. Bez jau iepriekš norādītā, personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram,

a) datu subjektam apmeklējot Ciemata “Priežavoti” teritoriju, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, labierīcībās, atpūtas telpā, u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz ieeju un izeju Pārziņa teritorijā;

b) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese);

5.2. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

6.1. Videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i.

 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);

 • Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

6.2. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu.

 • lai nodrošinātu Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitītu korespondenci, atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma”;

 • lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

6.3. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklētības vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i..

7. Personas datu apstrādes laikaposms

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2.kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

7.1.5. videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

7.3. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi.

7.4. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

8. Informācijas pieejamība un izpaušana

8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, līguma slēgšana par mākleru pakalpojumu, vai tml.) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam;

8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

8.4. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, linkendin.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

9. Datu subjekta informēšana par personas datu apstrādi

9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

 • videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

 • apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;

9.2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.villagepriezavoti.com.

10. Datu subjekta tiesības

10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

 • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

 • apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

 • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

 • izmantojot pasta sūtījumu. šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Turklāt, Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

10.11.2. izvērtē pieprasījumu, ja:

 • var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai citu datu kopiju.

 • ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

 • informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

10.12. Ja datu subjekts ir atteicies no personas datu apstrādes, personas datu nodošanas vai pieprasījis personas datu apstrādes ierobežošanu vai personas datu dzēšanu, Pārzinim līgumam atbilstoša pakalpojuma sniegšana datu subjektam var kļūt neiespējama. Šādā gadījumā Pārzinim ir tiesības atteikties no līgumā noteikto saistību izpildes un pakalpojuma sniegšanas un/vai vienpusīgi izbeigt starp Pārzini un datu subjektu noslēgto līgumu.

10.13. Mājaslapas www.villagepriezavoti.com apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

11. Personas datu aizsardzības pasākumi

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, sociālajos tīklos, u.tml.).

bottom of page