top of page

Village Priežavoti

MENU

Iekšējie kārtības noteikumi

​VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šie Iekšējie kārtības noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, attiecas uz visām personām, kuras īslaicīgi vai ilglaicīgi (ciemata iedzīvotāji) atrodas SIA “PRIEŽAVOTI”, turpmāk tekstā - Uzņēmums, piederošajā teritorijā - Papardes ielā, Zemeņu ielā, Priežavotu Alejā, Strazdu ielā, Ogu ielā, Niedru ielā, Mālu ielā, Riekstu ielā, Bajāru ielā.

2. Noteikumu ievērošana nodrošina visu personu, kas atrodas Uzņēmuma teritorijā, drošību, Uzņēmuma materiālo vērtību saglabāšanu, kārtības un vispārējās uzvedības kultūras normu ievērošanu, kā arī ētikas principu normu ievērošanu.

3. Uzņēmums personas datu apstrādi veic saskaņā ar apstiprināto Privātuma politiku, kas pieejama mājas lapā www.villagepriezavoti.com, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

4. Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad tos maina vai papildina, atjaunojot Noteikumu izdošanas datumu. Noteikumi publiski pieejami Ciemata “Priežavoti” oficiālajā mājaslapā www.villagepriezavoti.com.

5. Noteikumus apstiprina Uzņēmuma valdes loceklis, par Noteikumu ievērošanu ir atbildīga katra persona, kura atrodas Uzņēmuma teritorijā.

CIEMATAM PIEDEROŠĀS IELAS UN TO APKĀRTNE

1. Visas Ciematā “Priežavoti” esošās ielas - Papardes iela, Zemeņu iela, Priežavotu Aleja, Strazdu iela, Niedru iela, Ogu iela, Mālu iela, Riekstu iela, Bajāru iela, un to piederošās teritorijas (sarkanās aizsargjoslas), ielas segums, kanalizācijas aku vāki, nakts ielas apgaismojuma laterna un viss pārējais, kas saistās ar ielu, pieder SIA “PRIEŽAVOTI”.

2. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Papardes, Zemeņu un Niedru ielā, SIA “PRIEŽAVOTI” nodrošina slēgtu ciemata teritoriju. Piekļuve ir tikai Ciemata “Priežavoti” norādīto ielu iedzīvotājiem, mājas un zemes īpašniekiem, un SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvjiem, kuriem ir nepieciešama piekļuve ciemata teritorijai, darba uzdevumu veikšanai.

3. Māju īpašniekiem un jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības nesankcionēti bojāt ielas segumu un tai piederošo teritoriju, veikt patvaļīgus remontdarbus uz ielām, vai kādus citus darbus, kas var ietekmēt ielas seguma un tai piederošās teritorijas stāvokli. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir veikta patvaļīga darbība ar ielas segumu, kanalizācijas aku vākiem, nakts ielas apgaismojuma laternām, SIA “PRIEŽAVOTI” ir tiesīgi vērsties likumu sargājošās iestādēs un vainīgo saukt pie atbildības.

4. Māju īpašniekiem un jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības, bez SIA “PRIEŽAVOTI” rakstiskas piekrišanas, ilgstoši uz ielas seguma izvietot objektus (malkas krāvumi, smilts, šķembas, dzīvojamie vagoniņi vai tml.), kas var traucēt satiksmi (transportlīdzekļiem vai kājāmgājējiem) Ciemata “Priežavoti” iedzīvotājiem un apmeklētājiem.

5. Māju īpašniekiem, bez rakstiskas SIA “PRIEŽAVOTI” piekrišanas, nav tiesības veikt apstādīšanu (koku un krūmu stādīšanu) Ciemata “Priežavoti” ielu sarkanajās aizsargjoslās, kas ir noteiktas kā aizsargājama teritorija pēc AS “SADALES TĪKLS” un AS “GASO” prasībām.

6. Māju īpašniekiem un jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības izmantot SIA “PRIEŽAVOTI” piederošos, bet vēl neapsaimniekotos (nepārdotos) zemes gabalus, savām vajadzībām - apstādījumu veikšanai (koku un krūmu stādīšanai, dārzeņu dobju iekārtošanai) vai kādam citam mērķim. Ja tiks atklāts, ka ir veikta zemes stāvokļa ietekmēšana, vainīgajam tiks pieprasīts likvidēt izveidotos apstādījumus vai jebko citu, kas ir ietekmējis SIA “PRIEŽAVOTI” piederošo zemes stāvokli. Izmaksas, kas saistīsies ar apstādījumu vai kā cita, kas ietekmē zemes stāvokli, jāsedz vainīgajam. Ja vainīgais neveic likvidāciju, SIA “PRIEŽAVOTI” to veiks pa saviem līdzekļiem, pēc tam pieprasot kompensāciju par izdevumiem, kas radušies ar zemes stāvokļa sakārtošanu tā, kā tas ir bijis pirms nesankcionētajām darbībām. Šādos gadījumos SIA “PRIEŽAVOTI” ir tiesības vērsties likumu sargājošajās iestādēs ar iesniegumu pret vainīgo, par prettiesiski tiek izmantoto īpašumu. Šis punkts nav spēkā, ja ir noslēgts rakstisks līgums ar SIA “PRIEŽAVOTI” par zemes nomu.

7. SIA “PRIEŽAVOTI” neapsaimnieko teritoriju pie citu īpašnieku īpašumiem. Katram mājas vai zemes īpašniekam ir jāveic zāles pļaušana un sniega tīrīšana pie sava īpašuma pieguļošās teritorijas, ja vien nav noslēgts apsaimniekošanas līgums ar SIA “PRIEŽAVOTI”, par norādīto darbu veikšanu. Ja Ciemata “Priežavoti” iedzīvotāji vienbalsīgi nobalso par to, lai SIA “PRIEŽAVOTI” veic zāles pļaušanu sarkanajās aizsargjoslās (pie citu īpašnieku īpašniekiem) un sniega tīrīšanu visas ielas garumā, SIA “PRIEŽAVOTI” var pieprasīt papildus apsaimniekošanas samaksu par veiktajiem darbiem. Maksu par veiktajiem darbiem sedz tās mājsaimniecības, pie kuru mājām ir veikts šis pakalpojums, vai, ja visi izvēlas šo apsaimniekošanas pakalpojumu, tad maksa tiek proporcionāli sadalīta uz visām Ciemata “Priežavoti” mājsaimniecībām.

8. Remontdarbus vai jebkāda cita veida darbus, kas skar ielas segumu, ir tiesības veikt tikai SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvim vai pārstāvim/uzņēmumam, ko pilnvarojis SIA “PRIEŽAVOTI”. Ja tiek novērotas problēmas ar ielas segumu, nekavējoties par to ir jāziņo apsaimniekotājam, zvanot uz tālruni: +371 28660160 vai +371 29191656.

ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

1. Ūdens un kanalizācijas sistēmas Ciematā “Priežavoti” pieder un apsaimnieko SIA “PRIEŽAVOTI”.

2. Lai nodrošinātu ūdens un kanalizāciju sistēmu darbību, SIA “PRIEŽAVOTI” regulāri veic ūdens un kanalizāciju sistēmu apsaimniekošanu un tehniskos darbus.

3. Lai ciemata iedzīvotājiem nodrošinātu ūdens un kanalizācijas pieslēgumus, tiek noslēgts savstarpējais līgums starp SIA “PRIEŽAVOTI” un mājas un zemes īpašnieku. Noslēdzot līgumu, SIA “PRIEŽAVOTI” apņemas nodrošināt kvalitatīvu sistēmu darbību un ciemata iedzīvotāju nodrošināšanu ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu.

4. Māju īpašniekiem un jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības nesankcionēti atslēgt vai pieslēgt ūdens un kanalizācijas sistēmas, veikt patvaļīgus remontdarbus vai kādus citus darbus, kas var ietekmēt ūdens un kanalizācijas sistēmu darbību. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir veikta patvaļīga darbība ar ūdens un kanalizācijas sistēmām, SIA “PRIEŽAVOTI” ir tiesīgi vērsties likumu sargājošās iestādēs un vainīgo saukt pie atbildības.

5. Remontdarbus vai jebkāda cita veida darbus, kas skar ūdens un kanalizācijas sistēmu darbību, ir tiesības veikt tikai SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvim vai pārstāvim/uzņēmumam, ko pilnvarojis SIA “PRIEŽAVOTI”. Ja tiek novērotas tehniskas problēmas ūdens un kanalizācijas sistēmu darbībā, nekavējoties par to ir jāziņo apsaimniekotājam, zvanot uz tālruni: +371 28660160 vai +371 29191656.

NAKTS IELAS APGAISMOJUMS

1. SIA “PRIEŽAVOTI” nodrošina nakts ielas apgaismojumu noteiktās Ciemata “Priežavoti” ielās - Papardes un Zemeņu ielās, nakts ielas apgaismojums tiks nodrošināts arī Niedru, Mālu un Strazdu ielās, pēc ielu izbūves darbu pabeigšanas.

2. Nakts ielas apgaismojums tiek nodrošināts visām mājsaimniecībām, kas noslēgušas komplekso apsaimniekošanas līgumu “Par ūdensapgādes, kanalizācijas, ielas apgaismes pakalpojumiem un apsaimniekošanu” ar SIA “PRIEŽAVOTI”

3. Ievērojot ciemata projekta konceptu un drošas vides nodrošināšanu, paredzēts, ka ielas apgaismojums tiek nodrošināts visas ielas garumā, kā arī tuvākajā nākotnē citās ciemata ielās. Ievērojot projekta nosacījumus un ciemata projekta konceptu, atsevišķu laternu atslēgšana, demontēšana nav pieļaujama.

4. Māju īpašniekiem nav tiesības nesankcionēti atslēgt vai pieslēgt nakts ielas apgaismojumu pēc savas iegribas. Patvaļīga darbība ar laternām nav pieļaujama. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir veikta patvaļīga darbība ar laternām, SIA “PRIEŽAVOTI” ir tiesīgi vērsties likumu sargājošās iestādēs un vainīgo saukt pie atbildības.

5. Ievērojot elektrodrošības noteikumus, uz laternu stabiem nedrīkst izvietot zīmes, priekšmetus, tos apkrāsot vai kā citādi ietekmēt, radot bojājumus apgaismojuma darbībai. laternu izskatam, kā arī var apdraudēt pašu ciemata iedzīvotāju un garāmgājēju fizisko drošību, kas var beigties ar vainīgās personas, kura veikusi šīs nesankcionētās darbības, gan civilatbildību, gan kriminālatbildību.  

6.  Lai nodrošinātu kvalitatīvu videonovērošanas sistēmu darbību un ciemata iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, ielas apgaismojums sākt degt laikā, kad sāk krēslot un izslēdzas laikā, kad sāk aust saule. Nakts ielas apgaismojums regulējas automātiski un ieslēdzas vai izslēdzas pie noteikta āra apgaismojuma.

7. Remontdarbus vai jebkāda cita veida darbus, kas skar nakts ielas apgaismojuma darbību, ir tiesības veikt tikai SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvim vai pārstāvim/uzņēmumam, ko pilnvarojis SIA “PRIEŽAVOTI”. Ja tiek novērotas tehniskas problēmas ar ielas apgaismojumu (izdegusi lampa vai tml.), nekavējoties ir jāziņo apsaimniekotājam, zvanot uz tālruni: +371 28660160 vai +371 29191656.

VIDEONOVĒROŠANAS UN PACEĻAMĀS VĀRTU BARJERAS PAKALPOJUMS

1. Paceļamās vārtu barjeras atvēršanas iespējas nodrošina tikai Ciemata “Priežavoti” iedzīvotājiem, nekustamo īpašuma īpašniekiem (Papardes ielā, Zemeņu ielā, Niedru ielā) un SIA “PRIEŽAVOTI” darbiniekiem, kuriem ir nepieciešamība izmantot paceļamo vārtu barjeru, lai iekļūtu Uzņēmuma teritorijā darba uzdevumā.

2. Videonovērošana notiek saskaņā ar SIA “PRIEŽAVOTI” izstrādātajiem noteikumiem “Par fizisko personu datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmas Ciematā “Priežavoti””. Par tehnisko resursu turēšanu ir noslēgts Līgums Nr. 1-NOV/KAM-03/2020.

3. Videonovērošanu ierakstu ir pieprasīšanu var veikt Valsts policija, Salaspils novada pašvaldības policija un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas veic noziegumu vai citu notikumu izmeklēšanu. Videonovērošanas ierakstu pieprasīšana var notikt tādos gadījumos, ja ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu veikšanu vai nepieciešams tā atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību, tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgo interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību. Citos gadījumos, kas nesaistās ar iepriekš minētajiem, Pārzinim ir tiesības atteikt uzrādīt video novērošanas ierakstus, lai aizsargātu fizisko personu datus. 

4. SIA “PRIEŽAVOTI” pa saviem līdzekļiem veic visus nepieciešamos tehniskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu videonovērošanas un paceļamās vārtu barjeras pakalpojumu.

5. Māju īpašniekiem un jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības nesankcionēti atslēgt vai pieslēgt videonovērošanas sistēmas, veikt patvaļīgus remontdarbus vai kā citādi iespaidot videonovērošanas sistēmu darbību. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir veikta patvaļīga darbība ar videonovērošanas sistēmu, SIA “PRIEŽAVOTI” ir tiesīgi vērsties likumu sargājošās iestādēs un vainīgo saukt pie atbildības.

6. Remontdarbus vai jebkāda cita veida darbus, kas skar video novērošanas sistēmu darbību, ir tiesības veikt tikai SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvim vai pārstāvim/uzņēmumam, ko pilnvarojis SIA “PRIEŽAVOTI”. Ja tiek novērotas tehniskas problēmas videonovērošanas sistēmu darbībā, nekavējoties par to ir jāziņo apsaimniekotājam, zvanot uz tālruni: +371 28660160 vai +371 29191656.

7. Māju īpašniekiem vai jebkurai citai nepiederošai personai, nav tiesības nesankcionēti atslēgt vai pieslēgt paceļamo vārtu barjeru, veikt patvaļīgus remontdarbus vai kā citādi iespaidot paceļamās vārtu barjeras darbību. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir veikta patvaļīga darbība ar paceļamās vārtu barjeras sistēmu, SIA “Priežavoti” ir tiesīgi vērsties likumu sargājošās iestādēs un vainīgo saukt pie atbildības.

8. Remontdarbus vai jebkāda cita veida darbus, kas skar paceļamās vārtu barjeras sistēmas darbību, ir tiesības veikt tikai SIA “PRIEŽAVOTI” pārstāvim vai pārstāvim/uzņēmumam, ko pilnvarojis SIA “PRIEŽAVOTI”. Ja tiek novērotas tehniskas problēmas paceļamās vārtu barjeras sistēmas darbībā, nekavējoties par to ir jāziņo apsaimniekotājam, zvanot uz tālruni: +371 28660160 vai +371 29191656.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMS

  1. SIA “PRIEŽAVOTI” nesniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ciematā “Priežavoti”.

  2. Saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr. 11/2017 14. punktu, Atkritumu radītāja vai nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja un pārvaldnieka pienākumi: 14.4. slēgt līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā: 14.4.1. individuālās dzīvojamās mājas un viensētas – 1 reizi mēnesī;

  3. Atkritumu apsaimniekošanas līgums ir jānoslēdz ar Salaspils novada domes apstiprināto atkritumu apsaimniekotāju Salaspils novadā - SIA “ECO BALTIA VIDE”.

DZĪVNIEKU TURĒŠANA

  1. Ciematā “Priežavoti” ir atļauta mājdzīvnieku turēšana - suņi, kaķi un citi dzīvnieki, kas tiek uzskatīti par mājdzīvniekiem.

  2. Lai neapdraudētu Ciemata “Priežavoti” iedzīvotāju vai apmeklētāju drošību, dodoties pastaigā pa Ciemata teritoriju, niknus suņus vēlams turēt pavadā.

  3. Rūpējoties par Ciemata “Priežavoti” iedzīvotāju un apmeklētāju drošību, suņus nav vēlams patvaļīgi laist pastaigāties pa Ciemata teritoriju.

  4. Lai veicinātu tīru un sakoptu vidi Ciematā “Priežavoti”, mājdzīvnieku ekskrementus (izkārnījumus) ir jāsavāc un jāutilizē tiem paredzētajā veidā.

NOBEIGUMS

  1. Šie Iekšējie kārtības noteikumi sastādīti uz 5 (piecām) lapām.

  2. Noteikumus izstrādā, aktualizē un turpmāk apstiprina Uzņēmuma valdes loceklis.

 

Iekšējos kārtības noteikumus izstrādāja:

SIA "PRIEŽAVOTI"

Noteikumi ir spēkā no 2020.gada 1. janvāra

Ciematā “Priežavoti”, Bajāros, Salaspils pag., Salaspils nov.

bottom of page